top of page

Thư viện Video

Thư viện cung cấp video liên quan tới trình bày giải pháp, hướng dẫn sử dụng hoặc triển khai các giải pháp công nghệ của Microsoft, Tableau, Anaplan, và Odoo