Văn phòng công chứng

Giải pháp chuyên nghành cho các văn phòng công chứng được BSD phát triển trên nền giải pháp Odoo ERP - giúp cho bạn dễ dàng quản lý Khách hàng, Văn bản và Hồ sơ công chứng

Tiếp nhận

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Xử lý hồ sơ

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Lưu trữ

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.